Skip to main content

Júliusi médiatéma: Cigányság

Posted in
Érvényes: 
2015.07.10

Ebben a hónapban a figyelem középpontjába kerül egyházunkban a cigányság. A Baptista Romamisszió hírei különböző csatornákon keresztül eljut azok felé, akik érdeklődnek a cigánytestvérek helyzetéről. Öröm számomra, hogy most szélesebb körben is nyilvánosságot kaphat a cigánymisszió. (Kovács Bálint, Baptista Romamissziós Bizottság vezetője)

A baptista hívő ember küldetésének tartotta mindig, és remélem ma is annak tartja, a személyes evangélizálást minden ember felé.

Évtizedekkel ezelőtt is voltak cigány származású emberek, akik a mi közösségünkben jutottak hitre, és csatlakoztak a gyülekezethez. A rendszerváltás után erősödött meg szervezett formában a cigányság felé a misszió.  Házi csoportok alakultak, majd gyülekezetté fejlődtek, és a bemerítettek száma rohamosan növekedett. Örvendetes. és lélekfelemelő látvány és érzés volt, amikor 20-30 fehérruhás cigány ember állt a folyóparton, és bemerítkezett. A 90-es évektől kezdődően közel 400 fő merítkezett be és tagolódott be a közösségünkbe. Akkor egy körzetet alkottak az egész országban

lévő cigány gyülekezetek egy lelkipásztor vezetésével, és néhány misszió munkás segítségével. Közel 60 helyen folyt baptista misszió a cigányság körében. Ma rendszeres baptista istentisztelet 30 helyen van, és az egységes romakörzetet felváltotta a helyi, regionális, az adott missziókörzethez tartozó gyülekezetek bekapcsolódása a missziónk vérkeringésébe. A Baptista Romamissziós Bizottság feladata ma már nem a gyülekezetek irányítása, vezetése, hanem a gyülekezetek közötti koordinálás és a helyi vezetők segítése, valamint a kapcsolattartás más missziós területen szolgálókkal illetve a MBE vezetésével. Minden roma gyülekezetnek van felelős vezetője, lelkipásztorok, gyülekezeti munkások, akik szervezik, irányítják, segítik a cigány testvérek lelki fejlődését, és mindennapi életben való helytállásukban adnak hathatós segítséget.

Személy szerint nekem több mint hét évvel ezelőtt vált személyes üzenetté Péter apostol szavai: „Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. Apcsel 10:34-35.

Kedves ez az ige akkor, amikor az ember megtapasztalja Isten megmentő szeretetét, és kegyelmét, és átérzi, hogy nem kell elkárhozni a bűne miatt és örök életet nyert Istentől. Sokszor azt tapasztalom, hogy az emberek hajlamosak (néha még a hívők is) beskatulyázni valakit, aki származása, vagy bőrszíne alapján más. Ha Isten nem személyválogató, akkor nekünk, Isten gyermekinek sem megengedett a személyválogatás. Nem különböztethetjük meg és kevésbé értékesnek tekinthetjük azt a cigány embert, akiért Jézus Krisztus meghalt, és a bűnbocsánatot elfogadva életét átadva újjászült élettel szolgálja Istent.

A személyválogatás másik oldalát is had említsem meg, amit kevésbé szoktunk látni. Mi, akik a cigány emberek között szolgálunk, nem tehetjük meg, hogy az igei mércét azért vigyük lejjebb, mert nehéz sorsból jönnek testvéreink. Sokszor említett, de igaz, hogy nincs más Isten, más Biblia, más mennyország. Nem lehet a mérce kevesebb, és alacsonyabb a cigány emberek megtérésénél és gyülekezeti életben való járásnál, mint bárki másnak. Amikor azt tapasztaljuk, hogy a felelős vezetők más mércét használnak a cigány és nem cigány testvérek megítélésében, akkor sajnos nemcsak a feszültséget generálják a magyar és cigány baptista gyülekezetek között, hanem abban a tévhitben vannak tartva a cigány gyülekezetek, hogy számukra ez az út a járható és a menybe vezet. Számomra mindig lelki fájdalmat okozott és okoz, amikor látok közösségekben élő cigány testvéreket, akikkel el van hitetve, hogy rendben v

an, az életük örök életük van, de az életükben nyilvánvaló azok a cselekedetek amelyek  a Galata 5: 19-21 szerint nem öröklik Isten országát.

Nem könnyű feladat, hogy a megtévesztett testvérek megértsék miért nem jó, ahogy eddig élték a hívő életüket, de ettől még nehezebb feladat az, hogy aki megtéveszti, őket azok ezt belátva levonják a megfelelő következtetést, és meghozzák a szükséges döntést.

Örömmel tölt el, hogy látszódnak azok a kezdeti lépéseknek az eredménye, amit Isten kegyelméből átélhetünk, hogy cigány testvérek megértve az elveszettségüket akarnak megújulni, megtérni és olyan életet élni az egyéni és gyülekezeti életükben, ami nem számításból különböző adományok miatt szükséges, hanem az örök élet bizonyosságáért, Isten iránti hálából az Ő dicsőségére élhetnek. Amelyik cigány gyülekezetben ez a megtisztulási folyamat elindul drasztikus létszámcsökkenéssel jár, de Isten nem a létszámot kéri tőlünk számon, hanem a tisztaságot, az igazságot és a hűséget.

Ehhez a lelki munkát végző szolgatársam életére kérem Isten áldását, erejét, és kérem a baptista közösségünk tagjainak az imatámogatását.

„ Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban.”

A hónap igeverse: Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette. (Apcsel 17,26)

A hónap idézete: Egy vérből vagyunk! Addig terjed az ismeretünk, ameddig a szeretetünk. (Gyökössy Endre)

ciganysag.jpg